torsdag 1. februar 2018

Arbeidsgrupper kultur i Ullensvang kommune


Da er det nedsatt arbeidsgrupper som skal jobbe med kultur og innbyggerinteraksjon. Dette er et arbeid som er delt inn i to faser.

Fase 1: Kartlegge nåsituasjon. Økonomi (drift, støtte og prosjekter), bemanning, struktur, eierskap, pristildelinger, kompetanse osv.

Fase 2: Skissere tre situasjoner for hvordan kultur og innbyggerinteraksjon kan være organisert i den kommende nye kommunen.

Fase 3:  Gjennomføring.

Prinsippet er: Vi skal bygge en ny kommune - ikke slå sammen tre. Dette er et bærende prinsipp for mandatet til alle som jobber med sammenslåingen, men det er samtidig meget vanskelig.

Et annet viktig prinsipp er å finne rollen kultur skal og bør ha i et samfunn. Ikke bare hva det har vært, men hva det bør være - for fremtiden. Kulturelt har industrisamfunnet fått kulturen servert på et fat. Betalt av bedrifter og kommune.

Sannheten er at kultur skapes i samspill mellom frivillige, private og kommunale (offentlige) mennesker.

Eks: Private leier seg inn i Odda kino og selger billetter til konsert med Ingebjørg Bratland. kommunen har tatt investeringen i et stor kulturbygg og leier dette ut - under - markedspris. For å stimulere kulturlivet og legge tilrette for at slike konserter kan skje i vårt regionale kultursenter. Også er det frivillig å kjøpe billett og komme som publikummer.

Andre ganger er det frivillige som tar kontakt med Sparebanken vest, privat næringsliv og kommunen for å lage en Spillfestival. Massevis av frivillige timer går med til planlegging. Kommune bidrar med en sum penger og ønske om aktiviteter for barn- og unge i sentrum. Næringslivet bidrar med midler. Vipps kommer frivillige og spiller spill en hel helg og alle har det kjekt. Nesten 1000 aktive deltagere.

Disse "aktive" deltagerne på Spillfestivalen kan sammenlignes med de "aktive" deltagerne på Zinkencup. Dette står i motsetning til "passsive" publikummerne på OFK sine fotballkamper eller "passive" publikummere på alle arrangementene til Litteratursymposiet.

Det er altså slik de tre rollene privat, frivillig og kommunal fungerer. Kommune skal tilrettelegge. De skal sikre noen rammefaktorer og vi skal sikre en dialog med innbyggerne. Denne dialogen skal sikre at de tre kommunene får et godt kulturtilbud.

Kulturlivet oppstår sjelden i et vakum. Åpenhet og transparens er et gode. Kultur er en kontinuerlig ferskvare som hele tiden bør reflektere hva folk vil ha, bør få, og ikke visste de kunne få oppleve.

For å få til dette trenger vi dialog med de innbyggerne som vil bidra. Ta kontakt med oss. Vi lytter med to ører og skriver med 10 fingre.

Arbeidsgruppa består av:
Arnved Lund. Adm. saksbehandler Jondal Kommune. E-post: arnlun@jondal.kommune.no
Lage Thune Myrberget. Kommunalsjef kultur- og idrett (frem til 1. juli) i Odda. E-post: lage.thune.myrberget@odda.kommune.no 
Eva Wiberg. Rådgiver kultur Ullensvang. E-post: eva.wiberg@ullensvang.herad.no
Nina Hildal. E-post: Tillitsvalgt Utdanningsforbundet. nina.hildal@ullensvang.kommune.no
Truls K. Ulseth. Tillitsvalgt Utdanningsforbundet. E-post: truuls@epost.jondal.no
Silje Selvær. Tillitsvalgt Utdanningsforbundet. E-post: Silje.Selver@ullensvang.herad.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar